Informacja o ochronie danych osobowych na stronie internetowej
Cieszymy się z Waszego zainteresowania Grupą Oetiker (dalej nazywaną «Oetiker»). Zasadniczo korzystanie ze strony internetowej Oetiker jest możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne, a nie będzie do tego istniała podstawa prawna, zasadniczo musimy uzyskać na to zgodę danej osoby. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie z wymaganiami rozporządzenia o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej («RODO») i w zgodności z obowiązującymi krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych. Przekazując niniejsze oświadczenie, chcemy poinformować o rodzaju, zakresie i celu przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto oświadczenie podaje prawa, jakie przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane.

Dla celów przetwarzania Oetiker wdrożył liczne techniczne i organizacyjne środki, aby zapewnić możliwe szczelną ochronę danych osobowych przetwarzanych przez tę stronę internetową. Pomimo tego internetowe transmisje danych mogą wykazywać pewne luki w bezpieczeństwie, wskutek czego nie da się zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każdej osobie przysługuje prawo do przekazania nam danych osobowych także drogą alternatywną, na przykład telefoniczną.

Dodatkowe informacje


Mieszkańcy Kalifornii

Zgodnie z amerykańską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (ang. California Consumer Privacy Act, CCPA) z 2018 r. nie będziemy sprzedawać Twoich danych osobowych żadnym stronom trzecim. Szanujemy prawa mieszkańców Kalifornii, którzy zdecydowali się powołać na ustawę CCPA. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres dataprotection@oetiker.com.

Mieszkańcy Chin

Zgodnie z niniejszą informacją dotyczącą prywatności możemy udostępniać i przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom Oetiker w Chinach i poza nimi. Wszystkie transgraniczne transfery danych osobowych są zgodne ze zobowiązaniami i wymogami wynikającymi z chińskiej ustawy o ochronie danych osobowych (ang. Personal Information Protection Law, PIPL). W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres dataprotection@oetiker.com.

1. Określenia pojęć
Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych opiera się na pojęciach używanych przez europejskich twórców dyrektyw i organy wykonawcze przy uchwalaniu RODO. Nasza informacja o ochronie danych osobowych ma być czytelna i zrozumiała dla wszystkich zainteresowanych osób. Aby to zapewnić, na początku wyjaśnimy wszystkie używane w niej pojęcia.

W niniejszej informacji o ochronie danych osobowych i w naszej witrynie internetowej używamy m.in. następujących pojęć:

a) Dane osobowe
Dane osobowe to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (nazywanej dalej „podmiotem danych“). Za możliwą do zidentyfikowania jest uważana osoba fizyczna, która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, zwłaszcza poprzez przyporządkowanie do takiego identyfikatora jak nazwisko, numer identyfikujący, dane dotyczące lokalizacji, do identyfikatora online lub do jednej albo kilku cech, będących wyrazem fizycznej, gospodarczej, kulturowej lub socjalnej tożsamości tej osoby fizycznej.

b) Podmiot danych
Podmiotem danych jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie.

c) Przetwarzanie
Przetwarzanie to każdy proces wykonywany za pomocą zautomatyzowanej procedury lub bez niej albo każda taka sekwencja procesów związana z danymi osobowymi jak pozyskiwanie, rejestracja, organizacja, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmiana, odczytywanie, wyszukiwanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przekazywanie, rozpowszechnianie lub inną formę udostępniania, porównywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Profilowanie
Profilowanie to każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegający na tym, że te dane osobowe są wykorzystywane do analizy określonych osobistych aspektów odnoszących się do osoby fizycznej, a zwłaszcza do analizowania albo prognozowania aspektów związanych z wykonywaną pracą, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, upodobaniami osobistymi, zainteresowaniami, niezawodnością, zachowaniem, miejscem pobytu lub jego zmianą.

e) Pseudonimizacja
Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, w jaki danych osobowych bez uzyskania dodatkowej informacji nie można przyporządkować do specyficznego podmiotu danych, jeśli te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają technicznym i organizacyjnym środkom gwarantującym, że dane osobowe nie mogą zostać połączone ze zidentyfikowaną lub możliwą do identyfikacji osobą fizyczną.

f) Administrator lub współadministrator danych
Administrator lub współadministrator danych to osoba fizyczna lub prawna, urząd, organ lub inna instytucja, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeśli cele i środki takiego przetwarzania są określone w prawie unijnym lub w prawie państw członkowskich, to administrator, wzgl. określone kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie unijnym lub prawie państw członkowskich.

g) Podmiot przetwarzający dane
Podmiotem przetwarzającym dane jest fizyczna lub prawna osoba, władze, organ lub inna instytucja, która przetwarza dane osobowe na polecenie administratora.

h) Odbiorca danych
Odbiorcą danych jest fizyczna lub prawna osoba, władze, organ lub inna instytucja, której dane osobowe są ujawniane, niezależnie od tego, czy chodzi o osobę trzecią, czy też nie. Władze, które w ramach określonego zadania dochodzeniowego według prawa unijnego lub prawa państw członkowskich mogą ewentualnie otrzymywać dane osobowe, nie są uważane za odbiorcę.

i) Osoby trzecie
Osobą trzecią jest fizyczna lub prawna osoba, władze, organ lub inna instytucja poza podmiotem danych, administratorem, podmiotem przetwarzającym dane i osobami, które są uprawnione do przetwarzania danych osobowych pod bezpośrednią odpowiedzialnością administratora.

j) Zgoda
Zgoda to każde dobrowolne wyrażenie woli, oznajmione w sposób informacyjny i wyraźny w postaci oświadczenia lub innego jednoznacznie potwierdzającego działania, poprzez które podmiot danych daje do zrozumienia, że zgadza się na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. Nazwa i adres administratora
Administratorem w myśl rozporządzenia o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustaw o ochronie danych osobowych i innych regulacji o charakterze ochrony danych osobowych jest:

Oetiker Schweiz AG
Spätzstrasse 11
skrzynka pocztowa 358
8810 Horgen

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych każdy podmiot danych osobowych może się w każdej chwili bezpośrednio skontaktować z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych.

e-mail: dataprotection@oetiker.com

3. Cookies
Strona internetowa Oetiker używa Cookies. Cookies to pliki tekstowe, która przeglądarka internetowa gromadzi i zapisuje w systemie komputerowym.

Liczne strony internetowe i serwery korzystają z Cookies. Wiele Cookies zawiera tzw. Cookie-ID. Cookie-ID to jednoznaczny identyfikator danego Cookie. Składa się on z szeregu znaków, dzięki któremu strony internetowe i serwery mogą zostać przyporządkowane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której został zapisany plik Cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżniać indywidualne przeglądarki podmiotów danych osobowych od innych przeglądarek, posiadających inne Cookies. Określona przeglądarka internetowa może zostać ponownie rozpoznana i zidentyfikowana dzięki jednoznacznemu ID pliku Cookie.

Dzięki zastosowaniu Cookies jesteśmy w stanie udostępnić użytkownikowi tej strony internetowej przyjazny w użytkowaniu serwis, co bez tworzenia Cookies byłoby niemożliwe.

Cookies pozwalają optymalizować informacje i oferty w naszej witrynie internetowej w sposób dogodny dla użytkownika. Jak już to powiedziano, Cookies umożliwiają nam ponownie rozpoznać użytkowników naszej witryny internetowej. Celem tej ponownej identyfikacji jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej witryny internetowej.

Dokonując odpowiednich ustawień swojej przeglądarki internetowej, podmiot danych może w każdej chwili zapobiec wysyłaniu Cookies przez naszą witrynę internetową, a tym samym wyrazić trwały sprzeciw wobec pobierania plików Cookies. Ponadto już pobrane Cookies mogą być w każdej chwili usunięte poprzez przeglądarkę internetową lub inne programy. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli podmiot danych dezaktywuje pobieranie Cookies w używanej przeglądarce internetowej, w pewnych warunkach nie wszystkie funkcje naszej witryny internetowej będą dostępne w pełnym zakresie.

4. Rejestracja ogólnych danych i informacji
Każde otwarcie strony internetowej przez podmiot danych powoduje, że automatyczny system rejestruje szereg ogólnych danych i informacji. Te ogólne dane i informacje są zapisywane w plikach logowania serwera. Rejestracji podlegają

- używane typy i wersje przeglądarek,
- system operacyjny używany przez system uzyskujący dostęp,
- strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp przechodzi na naszą witrynę internetową (tzw. Referrer),
- podstrony, które są aktywowane w naszej witrynie internetowej przez system uzyskujący dostęp,
- data i godzina wejścia na witrynę internetową,
- adres protokołu internetowego (adres IP),
- dostawcę usług internetowych systemu uzyskującego dostęp,
- inne podobne dane i informacje, które służą ochronie przed zagrożeniem w razie ataku na nasze systemy informacyjno-technologiczne.

Przy korzystaniu z tych ogólnych danych i informacji nie wyciągamy wniosków co do podmiotu danych. Informacje te są raczej potrzebne do tego, aby (1) prawidłowo dostarczać zawartość naszej witryny internetowej, (2) optymalizować zawartość naszej witryny oraz jej reklamę, (3) zagwarantować trwałą zdolność działania naszych systemów informacyjno-technologicznych i technologii naszej witryny internetowej oraz aby (4) udostępnić organom ścigania informacje niezbędne do ścigania sprawców w razie cyberataku. Te anonimowo pozyskiwane dane i informacje są przez poddawana analizie statystycznej oraz wykorzystywane do poprawy ochrony i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, a także do zapewnienia optymalnego poziomu ochrony dla przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików logowania do serwera są przechowywane oddzielnie od danych osobowych podanych przed podmiot danych.

5. Rejestracja
Podmiot danych ma możliwość zarejestrowania w naszej witrynie internetowej, podając dane osobowe. To, które dane osobowe są przy tym nam przekazywane, wynika z odpowiedniej maski wprowadzania, używanej do rejestracji. Podawane przez podmiot danych osobowe dane są pobierane i wykorzystywane wyłącznie do celów własnych firmy Oetiker. Oetiker może przekazać dane do jednego lub kilku podmiotów przetwarzających dane, który/które te dane osobowe również wykorzystywać będą wyłącznie do wewnętrznych celów.

Na zapytanie Oetiker udzieli każdemu podmiotowi danych informacji, które dane osobowe związane z podmiotem danych są przechowywane. Ponadto na życzenie lub polecenie podmiotu danych Oetiker poprawi lub usunie dane osobowe , jeśli nie będzie to sprzeczne z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych. Wymieniony imiennie w niniejszym oświadczeniu pełnomocnik ds. ochrony danych i wszyscy pracownicy administratora są w związku z tym do dyspozycji podmiotu danych.

6. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych
Oetiker przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych tylko w okresie, jaki jest niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania i który został przewidziany przez europejskich twórców dyrektyw i organy wykonawcze.

Jeśli cel przechowywania zniknie lub zalecany przez europejskiego twórcę dyrektyw i organy wykonawcze lub przez innego kompetentnego ustawodawcę okres przechowywania upłynie, dane osobowe są rutynowo i zgodnie z przepisami ustawowymi blokowane lub usuwane.

7. Prawa podmiotu danych
Każdy podmiot danych posiada prawa przyznane mu przez europejskich twórców dyrektyw i organy wykonawcze zgodnie z RODO:

- Prawo do potwierdzenia
- Prawo do informacji
- Prawo do poprawy
- Prawo do usunięcia (prawo do zostania zapomnianym)
- Prawo do ograniczenia przetwarzania
- Prawo do przenoszenia danych
- Prawo do sprzeciwu
- Zautomatyzowane decyzje w pojedynczym przypadku, włącznie z profilowaniem
- Prawo do odwołania zgody związanej z danymi osobowymi

Jeśli podmiot danych chciałby zrobić użytek z jednego z tych praw, może się zwrócić w tej sprawie do nas jako do administratora w myśl cyfry 2.

8. Ochrona danych w przypadku ofert pracy i w postępowaniu rekrutacyjnym
Pozyskujemy i przetwarzamy dane osobowe osób ubiegających się o pracę w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego. Przetwarzanie może się również odbywać drogą elektroniczną. Ma to miejsce szczególnie w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o pracę przesyła do nas odpowiednie dokumenty drogą elektroniczną, np. poprzez e-mail. Jeśli z osobą ubiegającą się o pracę zostanie zawarta umowa o zatrudnienie, przekazane dane są przechowywane w celu realizacji stosunku zatrudnienia pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawowych. Jeśli z osobą ubiegającą się o pracę nie zostanie zawarta umowa o zatrudnienie, dokumenty rekrutacyjne zostaną automatycznie usunięte po upływie sześciu miesięcy od udzielenia decyzji odmownej, jeśli usunięcie nie będzie naruszało innych uprawnionych interesów. W myśl tego, uprawnione interesy mogą być ustawowo uzasadnione obowiązki archiwizacji, dowodowe i przechowywania poza ramami ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Przepisy o ochronie danych osobowych odnośnie stosowania i korzystania z Google Analytics
Strona internetowa Oetiker używa Google Analytics. Google Analytics jest usługą analizy sieciowej. Analiza sieciowa to pozyskiwanie, gromadzenie i analiza danych dotyczących zachowania odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieciowej rejestruje m.in. dane o tym, z jakiej strony internetowej podmiot danych trafił do danej strony internetowej, z jakich podstron strony internetowej korzystał lub jak często i przez jaki okres przebywał na danej podstronie. Analiza sieciowa przeważnie jest stosowana do optymalizacji strony internetowej i analizy kosztów i korzyści z reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza strumieni odwiedzających na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje zdobyte dane i informacje m.in. do oceny wykorzystania naszej witryny internetowej, aby sporządzać dla nas raporty online, pokazujące aktywność na naszych stronach internetowych oraz aby realizować inne usługi związane z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics wysyła Cookie do informacyjno-technologicznego systemu podmiotu danych. Za pośrednictwem Cookies gromadzone są informacje osobowe, jak np. godzina wejścia na stronę, miejsce, z którego nastąpiło wejście i częstotliwość odwiedzin naszej witryny internetowej przed podmiot danych. Przy każdych odwiedzinach naszej witryny internetowej te dane osobowe, włącznie z adresem IP przyłącza internetowego wykorzystywanego przed podmiot danych, są przesyłane do siedziby Google w Stanach Zjednoczonych. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych. Pod pewnymi warunkami Google przekazuje te pozyskane w postępowaniu technicznym dane osobowe osobom trzecim.

Jak już to wspomniano wcześniej, dokonując odpowiednich ustawień swojej przeglądarki internetowej, podmiot danych może w każdej chwili zapobiec wysyłaniu Cookies przez naszą witrynę internetową, a tym samym wyrazić trwały sprzeciw wobec pobierania plików Cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej zapobiegać będzie także wysyłaniu przez Google pliku Cookie do informacyjno-technologicznego systemu podmiotu danych. Ponadto już pobrane Cookies od Google Analytics mogą być w każdej chwili usunięte poprzez przeglądarkę internetową lub inne programy.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych Google są podane na stronach https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/pl.html. Dokładniejsze wyjaśnienia odnośnie Google Analytics znajdują się pod tym adresem https://www.google.com/intl/pl/analytics/.

10. Przepisy o ochronie danych osobowych odnośnie stosowania i korzystania z Google AdWords
Administrator odpowiadający za przetwarzanie danych zintegrował z tą stroną internetową Google AdWords. Google AdWords to usługa reklamy internetowej, pozwalająca reklamodawcy publikować reklamy zarówno w wynikach wyszukiwarek Google, jak również w reklamowej sieci internetowej Google. Google AdWords pozwala reklamodawcy z góry ustalić określone słowa kluczowe, dzięki którym ogłoszenie będzie się wyświetlać w wynikach wyszukiwarek Google wyłącznie wtedy, gdy wynik wyszukiwania będzie miał powiązany ze słowami kluczowymi. W sieci reklamowej Google reklamy są rozdzielane na strony internetowe istotne dla tematyki według automatycznego algorytmu i z uwzględnieniem wcześniej ustalonych słów kluczowych.

Operatorem usługi Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem Google AdWords jest reklamowanie naszej witryny internetowej poprzez wyświetlanie związanych tematycznie reklam na stronach internetowych innych firm i w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google oraz wyświetlanie obcych reklam na naszej witrynie internetowej.

Jeśli podmiot danych wejdzie na naszą stronę poprzez reklamę Google, informacyjno-technologiczny system podmiotu pobierze tzw. Conversion-Cookie. Czym są pliki Cookie, wyjaśniono już wcześniej. Po 30 dniach plik Conversion-Cookie traci swą ważność i nie służy do identyfikacji podmiotu danych. Przed upływem terminu swojej ważności pliki Conversion-Cookie pozwalają sprawdzić, czy na naszej stronie odwiedzane były określone podstrony, np. koszyk sklepu internetowego. Dzięki Conversion-Cookie możemy zarówno my, jak i Google sprawdzić, czy podmiot danych, który wszedł na naszą witrynę internetową poprzez reklamę AdWords, wygenerował obrót, a więc czy dokonał zakupu, czy też nie.

Dane i informacje pozyskane na drodze wykorzystywania Conversion-Cookies są wykorzystywane przez Google do sporządzania statystyk odwiedzin naszej strony internetowej. Z kolei statystyki te są wykorzystywane przez nas do ustalania łącznej liczby użytkowników, którzy odwiedzili naszą witrynę poprzez ogłoszenia AdWords, a więc do pomiarów skuteczności danej reklamy i do optymalizacji naszych reklam AdWords w przyszłości. Ani nasze przedsiębiorstwo, ani inni klienci Google-AdWords nie otrzymują od Google informacji, które by im umożliwiały identyfikację podmiotu danych.

Za pośrednictwem pliku Conversion-Cookie gromadzone są informacje osobowe, np. adresy stron internetowych odwiedzanych przez podmiot danych. Przy każdych odwiedzinach naszej witryny internetowej te dane osobowe, włącznie z adresem IP przyłącza internetowego wykorzystywanego przed podmiot danych, są przesyłane do siedziby Google w Stanach Zjednoczonych. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych. Pod pewnymi warunkami Google przekazuje te pozyskane w postępowaniu technicznym dane osobowe osobom trzecim.

Jak już to wspomniano wcześniej, dokonując odpowiednich ustawień swojej przeglądarki internetowej, podmiot danych może w każdej chwili zapobiec wysyłaniu Cookies przez naszą witrynę internetową, a tym samym wyrazić trwały sprzeciw wobec pobierania plików Cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej zapobiegać będzie także wysyłaniu przez Google pliku Conversion-Cookie do informacyjno-technologicznego systemu podmiotu danych. Ponadto Cookie już wysłane przez Google AdWords mogą być w każdej chwili usunięte poprzez przeglądarkę internetową lub inne programy.

Ponadto podmiot danych ma możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec reklamy kontekstowej Google. W tym celu podmiot danych w każdej używanej przez siebie przeglądarce internetowej musi kliknąć w link www.google.de/settings/ads i na wyświetlonej stronie dokonać odpowiednich ustawień.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych Google są podane na stronach https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

11. Przepisy o ochronie danych osobowych odnośnie stosowania i korzystania z YouTube
Administrator odpowiadający za przetwarzanie danych zintegrował z tą stroną internetową komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia bezpłatne wstawianie nagrań wideo i ich bezpłatne oglądanie, ocenianie i komentowanie. YouTube pozwala na publikację wideo wszelkiego rodzaju, przy czym poprzez portal możliwe jest oglądanie całych filmów i audycji telewizyjnych, jak i wideoklipów muzycznych, trailerów czy też nagrań nagranych przez samych użytkowników.

Operatorem YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką-córką należącą do Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Każde wyświetlenie jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej prowadzonej przez administratora przetwarzającego dane i z którą zintegrowano komponent YouTube (YouTube-Video) spowoduje, że przeglądarka internetowa w informacyjno-technologicznym systemie podmiotu danych zostanie automatycznie zmuszona przez dany komponent YouTube do pobrania prezentacji odpowiedniego komponentu YouTube z YouTube. Więcej informacji na temat YouTube jest podanych na stronie https://www.youtube.com/yt/about/pl/. W ramach tej technicznej procedury YouTube i Google uzyskują wiedzę o tym, które konkretne podstrony naszej witryny zostały odwiedzone przez podmiot danych.

Jeśli podmiot danych jest jednocześnie zalogowany do konta YouTube, portal YouTube wyświetlając podstronę zawierającą wideo z YouTube rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedził podmiot. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i następnie przyporządkowywane do danego konta YouTube podmiotu danych.

Dzięki komponentowi Youtube, YouTube i Google uzyskują informację o odwiedzinach naszej witryny przez podmiot danych zawsze wtedy, gdy w momencie wyświetlenia naszej witryny podmiot był jednocześnie zalogowany do YouTube; odbywa się to niezależnie od tego, czy podmiot danych kliknie w wideo YouTube czy też nie. Jeśli podmiot danych nie życzy sobie takiego przekazywania tych informacji do YouTube i Google, może on temu zapobiec, wylogowując się ze swego konta YouTube przed wejściem na naszą witrynę.

Opublikowane przez YouTube przepisy i ochronie danych osobowych, zamieszczone pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, informują o pozyskiwaniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez YouTube i Google.

12. Przepisy o ochronie danych osobowych odnośnie stosowania i wykorzystywania przez XING
Dostawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Wyświetlenie jednej z naszych stron internetowych zawierających funkcje XING powoduje nawiązanie połączenia z serwerami XING. Według naszej wiedzy nie dochodzi wówczas do zapisu danych osobowych. Szczególnie nie dochodzi do zachowania adresów IP czy analizy zachowania użytkownika.

Więcej informacji o ochronie danych i XING Share-Button można znaleźć w informacji o ochronie danych osobowych XING pod adresem https://privacy.xing.com/en.

13. Przepisy o ochronie danych osobowych odnośnie stosowania i wykorzystywania przez LinkedIn
Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Wyświetlenie jednej z naszych stron internetowych zawierających funkcje LinkedIn powoduje nawiązanie połączenia z serwerami LinkedIn. LinkedIn zostaje poinformowany o tym, że wasz adres IP odwiedził nasze strony internetowe. Jeśli klikniecie "Recommend-Button" LinkedIn i pozostaniecie zalogowani do swego konta na LinkedIn, firma LinkedIn będzie mogła przyporządkować wasze odwiedziny na naszej witrynie do waszej osoby i waszego konta użytkownika. Podkreślamy, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy o treści przekazywanych danych oraz o sposobie ich wykorzystywania przez LinkedIn.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w informacji o ochronie danych osobowych LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

14. Przepisy o ochronie danych osobowych odnośnie stosowania i wykorzystywania Facebook-Plugins
Facebook, dostawca FMeta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, także korzysta z Cookies. Przegląd wtyczek Facebook znajduje się tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Jeśli odwiedzacie nasze strony, wtyczka bezpośrednio łączy waszą przeglądarkę z serwerem Facebook. W ten sposób Facebook uzyskuje informację, że wasz adres IO odwiedził naszą witrynę. Klikając Facebook "Like-Button”, jeśli jest się zalogowanym do swojego konta Facebook, można podlinkować zawartość naszych stron do swojego profilu na Facebooku. Dzięki temu Facebook może przyporządkować wasze odwiedziny na naszej stronie do waszego konta użytkownika. Podkreślamy, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy o treści przekazywanych danych oraz o sposobie ich wykorzystywania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w informacji o ochronie danych osobowych Facebook pod adresem https://www.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie życzycie sobie, żeby Facebook przyporządkował wasze odwiedziny naszej strony do waszego konta Facebook, należy się wylogować z tego konta.

15. Przepisy o ochronie danych osobowych odnośnie stosowania i wykorzystywania Brightcove
Brightcove to czołowy globalny dostawca usług typu „w chmurze” dla filmów wideo. Technologie Brightcove są wykorzystywane m.in. do tego, aby polecać użytkownikom filmy wideo związane z ich zainteresowaniami i analizować ich wejścia na udostępnione treści wideo i w ten sposób poprawiać atrakcyjność i funkcjonalność strony internetowej. Do tego celu Brightcove wykorzystuje Cookies i pozyskuje dane związane z urządzeniami (np. informacje odnośnie przeglądarek), m.in. również adresy IP użytkowników wchodzących na udostępnione treści wideo. Bezpośrednio po wyświetleniu są one pseudonimizowane i zachowywane w sposób niespersonalizowany. Zasadniczo Brightcove nie zachowuje danych osobowych użytkowników. Jeśli użytkownik chce się podzielić filmami wideo poprzez e-mail ze swoimi znajomymi, udostępnione w ten sposób i zachowane adresy poczty elektronicznej są automatycznie znowu usuwane.

Bliższe informacje na temat Brightcove i możliwości dezaktywacji ingerencji Brightcove można znaleźć pod adresem:
https://www.brightcove.com/en/legal/cookie-policy

16. Data protection provisions about the use and application of WeChat
WeChat is provided by Tencent, Data & Privacy Centre, Tencent Building, Science and Technology Park Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, China. Every time an user calls up a website that contains the WeChat functions, a connection to the Tencent server is established. When you visit our WeChat profile, Tencent is informed of this and is informed of your IP address.

Further information on this can be found in the data protection declaration by Tencent under:
https://privacy.qq.com/yszc-en.htm

17. Postanowienia dotyczące ochrony danych dotyczące korzystania i stosowania Salesforce
Usługi Salesforce i Pardot są świadczone przez Salesforce, Inc. i/lub jej podmioty stowarzyszone. Salesforce wykorzystuje pliki cookie do gromadzenia danych osobowych podczas interakcji z komponentami generowanymi przez Pardot na naszej stronie internetowej, np. podczas przesyłania formularza kontaktowego. Gromadzone dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, stanowisko, nazwę firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail, adres IP i inne informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Salesforce pod adresem:
https://www.salesforce.com/company/privacy/

18. Hosting zewnętrzny
Korzystamy z Amazon Web Services (AWS) jako zewnętrznego dostawcy usług w celu hostowania naszej witryny internetowej. Dane osobowe gromadzone na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach AWS. Może to obejmować między innymi adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwiska, dostępy do stron internetowych i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej. Korzystanie z AWS leży w interesie bezpiecznego, szybkiego i wydajnego udostępniania naszej strony internetowej (art. 6 ust. I f) DSGVO). AWS będzie przetwarzać Twoje dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich obowiązków serwisowych w ramach zobowiązań umownych i otrzymanych od nas poleceń. Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia z AWS zgodnie z art. 28 RODO.